Regulamin sklepu

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO miberri.com

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem miberri.com. Właścicielem i Sprzedawcą sklepu internetowego jest Małgorzata Kałuża, prowadząca działalność gospodarczą jako Małgorzata Kałuża "miberri" z siedzibą w: 04-177 Lipsk, Schadowstrasse 3, Niemcy, Numer podatkowy - Steuernummer DE315966001. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.

 1. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma firma Małgorzata Kałuża, zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

DANE I KONTAKT DO SPRZEDAWCY

  miberri.com

  Małgorzata Kałuża

  Schadowstrasse 3, 04-177 Leipzig, Niemcy

  info@miberri.com

  Tel. (+48) 512 512 311 (w Dni Robocze od godz. 10.00 do godz.17.00)

DEFINICJE

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;

Realizacja Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi); Realizacja zamówienia zależy od dostępności towaru.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.miberri.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie;

Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości Towarów udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; Prezentowane na stronach sklepu obrazy i inne formy wizualizacji Towaru są poglądowe i mają charakter jedynie informacyjny;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

ZAMÓWIENIE

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze w godzinach od 10 do 17.
 3. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.
 4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do koszyka” lub „Zamawiam”,
 • wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,p
 • dodać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury;
 • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i E-Mail.
 2. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skonsultuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 3. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle 2-3 dni roboczych i rozpoczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności w przypadku szybkich płatności PayPal.
 5. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 6. Zmian w zamówieniu można dokonywać jedynie przed wysłaniem produktu do Klienta.
 7. Wszelkie zmiany zamówienia po dokonaniu płatności (w przypadku płatności przelewem) muszą być uzgadnianie za pośrednictwem maila oraz za porozumieniem dwóch stron.

CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
 2. Klient może wybrać formę płatności PayPal, przelewem bankowym lub za pobraniem (płatne u kuriera przy odbiorze przesyłki).
 3. Klient, który wybrał płatność przelewem bankowym, jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

DOSTAWA

 1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Koszt wysyłki uiszcza Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
 3. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 4. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 6 Dni Roboczych (wg regulaminu firmy kurierskiej), liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).
 5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do Odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie formularza z oświadczeniem, przed jego upływem. Klient może skorzystać z Formularza Zwrotu.
 2. Zwracany Towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie metki, oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

Adres do zwrotów

miberri.com

Małgorzata Kałuża

ul. Myśliborska 38 C

59-400 Jawor, Polska

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych lub niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

  Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Reklamacje prosimy składać na adres info@miberri.com

  Do reklamacji prosimy dołączyć dane dotyczące zakupu oraz opis wady (można wykorzystać Formularz. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

  Reklamacje na terenie Polski prosimy odsyłać na adres:

  miberri.com

  Małgorzata Kałuża

  ul. Myśliborska 38 C

  59-400 Jawor

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.

  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

  Regulamin jest dostępny do pobrania tutaj: Regulamin


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów